REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU OSÓB I PACZEK
„TANI BUS”

I. Postanowienia ogólne regulaminu w międzynarodowym, okazjonalnym przewozie osób:

1. Poprzez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów na podstawie stosownych zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.
Bilet – dokument uprawniający do przejazdu na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
2. Dokonanie zakupu biletu oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Prawa i obowiązki Pasażera:

1. Pasażer zajmuje miejsce w busie wskazane przez kierowcę .
2. Pasażer ma obowiązek posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży międzynarodowej (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno – paszportowej. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata w takiej sytuacji.
3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy.
4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu), jak również innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku gdy wyrządzenie szkody spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 zł za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.
6. Pasażer jest zobowiązany mieć zapięte pasy bezpieczeństwa podczas podróży.
7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyły się w trakcie pobytu Pasażera w busie Przewoźnika, inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

III. Przewoźnik:

1. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przewozu Pasażera, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych lub innych środków zmieniających świadomość,
c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
3. W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
4. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD), lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów).
6. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
7. Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
8. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

IV. Bilety:

1. W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży: Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 20% wartości biletu,
b) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu, Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet.
2. W przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd busa przewoźnik ma prawo do potrącenia 100 % wartości biletu.

V. Bagaże i paczki:

1. Pasażer w ramach wykupionego biletu ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu: bagaż podstawowy walizka, torba podróżna, plecak o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kg oraz bagaż podręczny o wadze do 7kg.
2. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
3. Zabrania się przewozu paczek i bagażu w których znajdują się przedmioty niedozwolone takie jak: papierosy, leki, alkohol, narkotyki oraz inne zabronione na podstawie odrębnych przepisów. Kierowca ma obowiązek sprawdzić zawartość paczki przy jej nadaniu pod kątem ujawnienia przedmiotów zabronionych.
4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
5. Przedmioty pozostawione w busie, zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika , są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.

VI. Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika lub na adres e-mail: tanibuspila@gmail.com , w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać czas, miejsce i okoliczności zdarzenia, wskazać zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.
2. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

VII. Postanowienia końcowe:

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).